Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti zákazníků (dále jen „Zákazník“) internetového obchodu https://nejretro.cz (dále jen „Obchod“) a provozovatele, kterým je společnost Psyche Solutions s.r.o., IČ: 07317433 se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 299016 (dále jen “Obchodník”).

Charakter uzavřené smlouvy

 1. Smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Obchodníkem je zprostředkovatelskou smlouvou.

 2. Obchodník se zavazuje zprostředkovat Zákazníkovi nákup zboží vybraného v Obchodě za cenu určenou v Obchodě u výrobce zboží nebo jeho zahraničního dodavatele (dále jen „Dodavatel“).

 3. Za toto zprostředkování náleží Obchodníkovi odměna.

 4. Obchodník vybere Dodavatele podle svojí volné úvahy.

 5. Cena určená v Obchodě se skládá ze skutečné ceny, kterou Kupující prostřednictvím Obchodníka uhradí Dodavateli a provize za zprostředkování obchodu, která tvoří zbytek ceny, a náleží Obchodníkovi. Přesné vyčíslení jednotlivých složek ceny v Obchodě není možné, práva se uplatňují společně k ceně uvedené v Obchodě.

 6. Informace o zboží včetně ceny uvedené v Obchodě jsou pro Obchodníka závazné s výjimkou zjevné chyby.

 7. Zákazník bere na vědomí, že především rozměry prodávaného oblečení vykazují jistou míru nepřesnosti způsobenou výrobou. V případě, že bude rozdíl mezi rozměry uvedenými v Obchodě a skutečnými rozměry nepřiměřený, je Zákazník oprávněn uplatnit tuto vadu v reklamačním řízení nebo žádat po Obchodníkovi slevu z ceny.

 8. Objednávka učiněná v Obchodu je právně závazná okamžikem jejího odeslání.

 9. Učiní-li v rámci objednávky Zákazník výhradu nebo v rámci ní stanoví další povinnost Navrhovateli, nepřihlíží se k ní, ledaže Obchodník se písemně zaváže k jejímu plnění.

 10. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem nebo jinou nabízenou on-line platební metodou, je-li nabízena. Veškeré platby je Zákazník povinen učinit na číslo účtu 1327316079/3030 s uvedením čísla objednávky jako variabilního kódu platby.

 11. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Obchodníka. Obchodník neumožňuje uhrazení ceny prostřednictvím dobírky.

 12. Pokud české právo přiznává Zákazníkovi určitou ochranu a Dodavatel není schopen tuto ochranu zaručit, nebo by zákazníkovi jejím uplatněním v zahraničí vznikly zbytečné náklady, odpovídá zákazníkovi Obchodník, jako by sám prodával Zákazníkovi zboží, v případě využití této možnosti má pak přecházejí na Zákazníka příslušná práva a je oprávněn je uplatnit vůči Dodavateli, jakoby nakupoval zboží sám.

Zboží

 1. Obchodník zprostředkovává nákup pouze pro předem vymezený soubor zboží, který je určen nabídkou v Obchodu v čase učinění Objednávky Zákazníkem.

 2.  Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno v Obchodu a doplněno informacemi o zboží, zboží, jehož nákup Obchodník Zákazníkovi zprostředkuje odpovídá podstatným rysům zboží prezentovaným v Obchodu.

 3. Cena zboží uvedená v Obchodu je končenou cenou zboží. V případě, že Obchodník není schopný nákup tohoto zboží Zákazníkovi v daném množství, kvalitě nebo ceně zprostředkovat, oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V takovém případě Obchodník neodpovídá za škodu ani ušlý získ, které mohly Zákazníkovi nedodáním zboží vzniknout. V souvislosti s dodáním zboží Navrhovatelem mohou vzniknout další náklady, úprava jejich úhrady je obsažena dále v textu těchto obchodních podmínek.

 4. Výběr zboží k objednání Zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku. Okamžikem odesláním objednávky uzavírá zprostřekdovatelskou smlouvu s Obchodníkem, zavazuje se uhradit částku uvedenou v nákupním košíku prostřednictvím vybrané platební metody a výslovně zmocňuje Obchodníka ke zprostředkování nákupu zboží.

 5. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele.

 6.  Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky, kterou je úhrada ceny v celkové výši Zákazníkem.

 7. Uvede-li Zákazník v objednávce požadavek na změnu zboží, nepřihlíží se k němu.

 8. Zákazník je povinen převzít zboží.

Práva Zákazníka

 1. Zákazník má právo na doručení zboží do 60 pracovních dnů.

 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit do 14 dnů od doručení zboží a to tak, že ho zašle Obchodníkovi na adresu určenou pro reklamace (nedohodnou-li se Obchodník se Zákazníkem jinak, je jí adresa „Jaroslav Král, vyřizování reklamací, Sídliště 1083/23, 153 00“ Praha Radotín. Zákazník nemá právo na úhradu nákladů spojených se zasláním zboží Obchodníkovi. Uvedená lhůta je určená k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zákazník je povinen vrátit zboží kompletní, bez známek opotřebení či poškození.

 3. V případě odstoupení od smlouvy má Zákazník právo na vrácení ceny, za kterou Obchodníkovi uhradil za zprostředkování a nákup zboží. Obchodník je oprávněn snížit cenu o náhradu snížení hodnoty zboží, která vznikla opotřebením, poškozením Zákazníkem nebo nevhodným zabalením zboží Zákazníkem před jeho odesláním.

 4. V případě, že Zákazník prokáže, že mu zboží nebylo po dobu 40 pracovních dnů doručeno, má nárok na slevu 20 % z ceny zboží, tuto slevu je Zákazník povinen prokázat do 10 dnů od této skutečnosti.

 5. V případě, že zákazníkovi nebude doručeno zboží do 60 pracovních dnů ode dne objednání, má nárok na vrácení 100 % ceny zboží. Veškerá práva k nedoručenému zboží následně přecházejí na Obchodníka. V případě pozdějšího doručení zboží je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost Obchodníkovi a zaslat zboží Obchodníkovi na adresu určenou pro reklamace. Zákazník má právo na úhradu nákladů se zasláním zboží.

 6. V případě, že zboží obsahuje vady, zákazník může tyto vady uplatnit u Obchodníka. Ten mu poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny, která v případě vážných vad může činit až 100 % ceny zboží.

 7. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Obchodníka a to tak, že ji zašle e-mailem na dorotka@jaroslav-kral.cz Zákazník může rovněž uplatnit svá práva u České obchodní inspekce, která je příslušným orgánem alternativního řešení sporů (více info na www.coi.cz).

  Reklamace

 1. Tato ustanovení obchodních podmínek nahrazují reklamační řád.

 2. Obchodník odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční doba (dále jen „Záruční doba“) namísto Dodavatele.

 3. Je-li u zboží uvedena v příbalovém letáku nebo návodu delší záruční doba, přejímá odpovědnost nad rámec Záruční doby přímo Dodavatel zboží.

 4. V případě podstatné vady zboží může Zákazník požadovat:

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodání chybějící vady

  2. bezplatné odstranění vady opravou;

  3. přiměřenou slevu z ceny zboží;

  4. vrácení kupní ceny zboží.

 5. U nepodstatné vady má kupující nárok na odstranění vady nebo slevy z kupní ceny.

 6. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit může odstoupit od sjednané smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník zašle Obchodníkovi na náklady Obchodníka na adresu reklamací zboží a ten mu zašle po jeho přijetí cenu, za kterou Zákazník zboží zakoupil.

 7. Obchodník ani Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, zjevně způsobené Zákazníkem nesprávným používáním zboží nebo nedodržení návodu k použití, byl-li dodán se zbožím.

 8. Obchodník je povinen zákazníka průběžně informovat o stavu projednávané reklamace a vyřídit reklamaci ve lhůtě stanovené zákonem.

 9. U oprávněné reklamace nálžetí kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Další náklady

 1. V souvislosti s dodáním zboží Dodavatelem Zákazníkovi mohou vzniknout další náklady. Jedná se zejména o úhradu cla a DPH v souvislosti s dodávaným zbožím a náklady správního řízení spojené s jejich uhrazením.

 2. Obchodník se zavazujeZákazník má právo na doručení zboží do 60 pracovních dnů.

 3. Obchodník se zavazuje kompenzovat Zákazníkovi, který je zprostředkovatelem, dodatečně vzniklé a účelně vynaložené náklady (clo, dph, poplatek za celní projednání) a to zejména formou poukázky na další nákup a po dohodě prostřednictvím finanční kompenzace

Ochrana Zákazníka

 1. Zákazník, který je spotřebitelem požívá zvláštní ochrany, která zahrnuje:

a) právo domáhat se odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku přímo u obchodníka;

b) zaslání českého návodu ke zboží, pokud ho nepřiložil Dodavatel, a v případě jeho neexistence poskytnutí dostatečné součinnosti a rad, které umožní bezproblémové užívání výrobku;

c) řešení ztráty zásilky nebo nedoručení zásilky tak, aby Zákazníkovi nevznikla škoda.

 1. Obchodník nenese odpovědnost za  škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím ze strany Zákazníka.

 2. Obchodník se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Zakoupených v zákonné lhůtě 30 dnů, a to v České republice, aby Zákazníkovi nevznikaly zbytečné náklady. Zákonná lhůta pro reklamaci se počítá od data doručení výrobku na reklamaci Obchodníkovi. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Obchodníka (nebo Dodavatele) k Zákazníkovi.

 3. Obchodník je povinen vydat spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Poskytovatel zároveň informuje spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace Dodavatelem, či přímo Obchodníkem.

 4. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Obchodníkem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Obchodníka prostřednictvím reklamačního formuláře nebo na emailové adrese reklamace@nejretro.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Obchodník chrání osobní údaje zákazníka a nepředává je třetím osobám, není-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.

 2. Obchodník může zpracováním osobních údajů Zákazníka pověřit třetí sobu, jakožto zpracovatele.

 3. Obchodník za účelem plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem může poskytnout osobní údaje Dodavateli zboží.

 4. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány po dobu tří let. Osobní údaje jsou evidovány v zabezpečené databází za účelem poskytnutí ujednané služby Zákazníkovi a služeb souvisejících s ujednanou službou (např. reklamace).

 5. Zákazník je oprávněn požádat Obchodníka o sdělení osobních údajů nebo seznamu zpracovatelů, kterým byly osobní údaje předány.

 6. Zákazník je oprávněn požádat Obchodníka o opravu nesprávných údajů.

 7. Zpracovávanými údaji jsou: jméno, příjemní, adresa bydliště, korespondenční adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

 8. Navrhovatel rovněž vede seznam e-mailových adres pro zasílání newsletteru. Provedením objednávky se Zákazník nestává odběratelem newsletteru. Ze zařazení e-mailové adresy do seznamu adresátů newsletteru může zákazník požádat.

 9. Blížší informace o zpracování osobních údajů, může zákazník získat na e-mailové adrese DPO@nejetro.cz na stejné adrese může zákazník uplatnit práva, která mu v oblasti zpracování osobních údajů náleží.

Právní úprava

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  V případě, že tyto obchodní podmínky konkrétní práva a povinnosti neupravují, řídí se právní vztah úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”) a právní úpravou obsaženou v zákoně č. 634/1992 Sb, zákon o ochraně spotřebitele. Pokud je Kupující . Tuto právní ochranu Kupující nepožívá, v případě, že přichází v úvahu výklad jeho postavení v právním vztahu s Obchodníkem jako postavení podnikatele.

NejRetro.cz provozuje Psyche Solutions s.r.o., IČ: 07317433 se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 299016.
V případě dotazů, reklamací, či jiných podnětů jsme Vám k dispozici na

e-mailové adrese: info@nejretro.cz

a telefonním čísle: +420 735 95 666 7